Värna om dina rättigheter och gå inte med på att jobba utan skattekort

Det kan vara lockande att jobba svart – bara bra om man lyckas lura skattmasen! Fel. Att jobba svart är att såga av den gren man sitter på.

Om du jobbar svart och råkar ut för en olycka i arbetet eller om din arbetsgivare går i konkurs utan att ha betalat din lön får du klara dig själv. Om du får barn eller blir arbetslös – eller när du i sinom tid går i pension – får du nöja dig med mindre inkomster, eftersom du inte får några inkomstrelaterade tillägg.

Ge ditt skattekort till arbetsgivaren när du blir anställd. Arbetsgivaren drar av skatten från lönen enligt den procentsats som anges på skattekortet. Nästa vår får du en skattedeklaration som visar om det belopp som tagits ut på din lön på basis av skattekortet är korrekt.

Du får ett skattekort varje år per post av Skatteförvaltningen. Om du behöver ett nytt skattekort får du det enkelt via webben: www.skatt.fi/skattekort.

På skatteförvaltningens webbplats hittar du mer information om skattekortet och beskattningen i olika livssituationer: som studerande, under värnplikten och när du ska sommarjobba utomlands. Webbplatsen finns på adressen www.skatt.fi.

Arbete ger dig pension även som ung – det gör inte svartjobb

Inom arbetslivet gäller samma regler och förmåner för ungdomar som för alla andra. Allt lönearbete ger pension.

På lönespecifikationen ska framgå den arbetspensionsavgift som har dragits av från lönen. Om det inte gör det bör du fråga arbetsgivaren hur det står till med pensionsförsäkringarna. Om din andel inte har dragits av har arbetsgivaren knappast heller betalat sin andel.

På arbetsplatsen bör finnas tydlig information om vilket pensionsbolag de anställda är försäkrade i. När anställningen är slut lönar det sig att kontrollera med Pensionsskyddscentralen att arbetsgivaren har betalat pensionsavgifterna och att alltid gå noggrant igenom pensionsutdraget när det kommer på posten.

Arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri är ett brott, som kan ge arbetsgivaren fängelse i upp till fyra år.

Skydd vid arbetsoförmåga

Arbetspensionen är inte bara en ålderspension. Man kan tvingas gå i invalidpension i vilken ålder som helst, och då är den pension man tjänat in en viktig faktor när den totala pensionen för resten av livet ska beräknas.

Varje euro är viktig

Den pension du har tjänat in genom sommarjobb och tillfälliga jobb kan verka liten just nu. Men när du i sinom tid behöver pensionen höjs beloppet till ett värde som motsvarar inkomstutvecklingen och prisförändringarna. Det lönar sig att samla alla pensionspengar från första början. Med åren blir det en ansenlig summa.

Om du är försäkrad enligt lagen tjänar du in pension, och den rättigheten försvinner inte. Du får den senaste informationen om din intjänade pension av ditt pensionsbolag, på tjänsten www.arbetspension.fi eller från Pensionsskyddscentralen www.etk.fi. Värna om dina rättigheter!

Eget system för företagare

Är du anställd eller arbetar du som företagare? Vid arbete i arbetsavtalsförhållande sköter arbetsgivaren betalningarna av arbetspensionsavgifter. Som företagare är det du själv som ansvarar för att ta en försäkring. Det lönar sig inte att försöka undvika företagaravgifter, eftersom företagarens arbetslöshets- och sjukdagpenning beräknas på basis av pensionsförsäkringen.

Okunnighet räcker inte som förklaring, då det handlar om en lagstadgad skyldighet som myndigheterna övervakar. Pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen ger dig gärna råd.

Rätt till ett säkert arbete

Alla arbetstagare ska ha rätt till en säker arbetsmiljö. Detta gäller både den fysiska och den psykiska arbetsmiljön. Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetsförhållandena är säkra och att främja arbetstagarnas välbefinnande. Arbetsgivaren ska behandla alla arbetstagare lika oberoende av ålder, kön eller etnisk bakgrund.

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren ge arbetstagarna tillräcklig information om olägenheterna och riskerna på arbetsplatsen samt se till att arbetstagarna får tillräcklig introduktion i arbetsförhållandena, arbets- och produktionsmetoderna, de arbetsredskap som används och deras korrekta användning samt säkra arbetssätt.

Arbetsgivaren är skyldig att försäkra arbetstagarna för olyckor.

Lagligt arbete, svart övertid?

En ung person har bara sällan ett sådant arbete där man inte är skyldig att redovisa arbetstiden eller betala för övertid.

Övertidsarbete utanför arbetstidsbokföringen är ofta olagligt, dvs. svart övertid. Då övertidsarbetet inte registreras eller övervakas får man inte heller någon ersättning för det. Svart övertid medför således betydande inkomstförluster för arbetstagaren och uteblivna skatteintäkter för samhället.

Svart övertid utgör en risk för både din fysiska och psykiska hälsa. Dessutom jobbar du gratis i och med att du går miste om ersättningar som din arbetsgivare borde betala dig. Arbetsgivaren betalar inte heller några skatter och pensionsavgifter för denna arbetsinsats.

Rättvis konkurrens om arbetsplatser?

Arbetstidsrelaterade frågor regleras tydligt i arbetstidslagen och de branschspecifika kollektivavtalen. Konkurrensen på arbetsmarknaden snedvrids om man ger avkall på sina rättigheter och skyldigheter. Att man inte betalar för övertid kan aldrig vara “etablerad praxis i branschen” och därmed lagligt. Med en rätt genomförd registrering av arbetstiden gynnas både arbetstagarens och arbetsgivarens intressen.

Känn dina rättigheter

  • Du har rätt till övertidsersättning och arbetstidsrapportering – du måste själv kräva registrering av arbetstiden.
  • Fråga förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen om råd. Om sådana inte finns på din arbetsplats kan du ringa fackförbundet.
  • Om du är chef eller har ett eget företag med anställda bör du läsa vad som står i arbetstidslagen och branschens kollektivavtal och följa det – olaglig verksamhet ger inga konkurrensfördelar på lång sikt.
  • Du kan även själv påverka verksamhetskulturen på arbetsplatsen.