Ympäristön turmeleminen

Ympäristörikoksilla tarkoitetaan ympäristön vahingoittamista tai pilaamista. Ympäristön pilaantumista aiheuttavaan toimintaan liittyy useimmiten taloudellisen hyödyn tavoittelu ja harmaa talous. Tällöin laittoman toiminnan harjoittaja haluaa säästää esimerkiksi jätehuoltokustannuksissa tai ympäristönsuojeluun liittyvissä investoinneissa, jolloin ympäristön pilaantuminen on vain yksi toiminnan vaikutus.

Ympäristörikollisuuteen liittyviä ilmiöitä ovat muun muassa:

  • Roskaaminen ja jätehuoltoon liittyvät laiminlyönnit
  • Rakennus- ja purkujätteen laiton hävittäminen
  • Laittomat autopurkamot ja romunkerääjät
  • Maatalouden lietteet ja niiden käsittely
  • Maa-ainesten luvaton otto ja läjitys
  • Ongelmajätteiden epäasiallinen varastointi ja käsittely
  • Pohja- ja pintavesialueilla tapahtuva epäasiallinen toiminta
  • Harvinaisten eliö- tai eläinlajien laiton keräily ja maastavienti

Vaarana on myös se, että ympäristörikollisuus leviää yhdeksi järjestäytyneen rikollisuuden toimintamuodoksi. Jalansija tälle uhkakuvalle on nähtävissä esimerkiksi rakennustoiminnan suhteen.

Oikeus puhtaaseen ja turvalliseen ympäristöön

Suomessa viranomaisten tietoon tulee määrällisesti vähän ympäristörikoksia. Vähäinen ilmitullut ympäristörikollisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei Suomessa tehtäisi tai toteutettaisi ympäristörikoksia. Ympäristörikosten vaikutukset ovat usein pitkäaikaisia, ja tämä myös vaikeuttaa niiden havainnointia.

Suomessa ympäristölainsäädäntö on tiukkaa ja pyrkii sovittamaan yhteen talouselämän tarpeet sekä jokaisen oikeuden puhtaaseen ja turvalliseen elinympäristöön.